Om oss

En vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

Vår företagspolicy

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På HMP EL pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på HMP EL. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer

Magnus Hegg, VD
2023-01-12

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

• Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. 

• Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.

• Samtliga involverade ska känna 
delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

• Vi har en tydlig rollfördelning enligt 
organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.

• Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det 
föreligger risk för elektrisk fara.

• Maskiner, fordon, redskap och andra 
tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder 
betryggande säkerhet. Detta gäller även 
all personlig skyddsutrustning.

• Alla individer oavsett kön, ålder, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

• Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

• Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.

• Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.

• Arbeten utförs av yrkeskunniga 
medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad 
kunskap inom relevanta områden.

• Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner. 

• Använt materiel uppfyller tillämpliga krav. 
• Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på 
fackmässigt utförande

Miljö

Vi skall säkerställa att:

• Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten 
negativ miljöpåverkan som möjligt 
och därmed undviker att orsaka 
miljöföroreningar.

• Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

• Vi har en effektiv avfallshantering som 
inkluderar optimal källsortering.

  • Vi jobbar med BVB och Sunda Hus.

etik

Vi följer Svensk byggtjänst etiska regler.
För oss innebär det att:

• Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, 
etiska och fackmässiga principer.

• Vi ska respektera andra aktörer och 
behandla dem sakligt samt avstå från att 
genom uttalanden eller på annat sätt skada 
annan aktörs anseende.

• Vi ska följa Allmänna 
Reklamationsnämndens utslag.

• Vi har även förstärkt med Uppförandekod 
(Code of Conduct) baserad på FNs Global 
Compact dess 10 principer inom etik, socialt 
ansvar och miljö.

ALKOHOL OCH DROGER

Om alkohol på våra arbetsplatser:

• Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, 
eller underentreprenör får komma till 
företagets arbetsplats påverkad av alkohol.

• Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller 
uppträda påverkad på arbetsplatsen.

• Det åligger varje anställd att vara 
uppmärksam på alkoholproblem hos 
arbetskamrater. Genom att uppmärksamma 
problemet tar man ett första steg för sin 
arbetskamrat att komma tillrätta med 
problemet.

• Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i 
samband med representation, kurser och 
konferenser samt att alkoholfria alternativ 
alltid ska finnas tillgängliga. 

• I medarbetarguiden har vi rutiner som 
beskriver hur vi hanterar akuta situationer, 
upprepade incidenter och missbruk.
Om droger på våra arbetsplatser:

• Då brukande av narkotika är straffbart i 
Sverige förutsätter vi att våra medarbetare 
inte gör sig skyldiga till någon typ av 
narkotikabrott på eller i samband med 
arbetet. 

• Allt icke-medicinskt innehav och bruk av 
narkotika och medför säkerhetsrisker som 
inte kan accepteras i arbetslivet. 

• Mer om droger finns i medarbetarguiden.

hos kund

Vi skall säkerställa att:

• Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella 
förhinder meddelar vi kunden i så god tid 
som möjligt.

• Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar 
av skorna eller använder skoskydd om det 
behövs för att inte smutsa ned eller skada 
golvet.

• Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer 
då inte samtal som gäller andra uppdrag.

• Vi nyttjar inte kundens egendom (till 
exempel verktyg, städutrustning, kök eller 
WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.

• Vi respekterar kundens integritet och sprider 
inte information om det vi har sett eller hört 
hos kund.

BILAR OCH TRAFIK

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

• Våra bilar ska stärka vårt varumärke.

• Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till 
en bättre miljö och ekonomi.

• Följa gällande trafikregler. 

• Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och 
miljö.

• Vi har beredskap för nödläge vilket innebär 
att bilarna är utrustade med varselvästar till 
alla sittplatser och förbandslåda.

• I medarbetarguiden finns mer detaljerad 
information kring företagsbilar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du har några frågor!